Parkering

Parkering

Till lägenheterna finns en parkeringsplats märkt med lägenhetens nummer. Det finns också ett antal parkeringsplatser märkta med ”R” (reserv) att använda vid behov. Fordon får inte parkera på vägen som går genom byn. Vägen måste vara framkomlig för utryckningsfordon,  snöröjning och andra fordon.

För att Skistar ska kunna snöröja ska samtliga parkeringsplatser vara tömda på söndagar mellan klockan 11.00 och 14.00.